Privacyreglement Agros B.V.

1. In dit privacyreglement leggen wij u uit hoe Agros B.V. met uw persoonsgegevens omgaat. Dit zijn alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt.

2. Verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens zijn wij, de besloten vennootschap Agros B.V., gevestigd aan de (1812 PS) Koelmalaan 350, 0.28 te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37096634. Dit is onze hoofdvestiging. Bij alle vragen rondom privacy kunt u terecht bij onze contactpersoon voor privacyzaken, mevrouw S. van Wouw, die bereikbaar is op telefoonnummer 072-5126616 en e-mailadres swouw@agros.nl.

3. Wij verzamelen persoonlijke gegevens altijd met een doel en met een wettelijke grondslag:

a) Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en alle gegevens over uw salaris hebben wij nodig om de overeenkomst die wij met u hebben gesloten goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke grondslag daarbij is uitvoering van de overeenkomst;

b) Een kopie van uw identiteitsbewijs dienen wij te bewaren omdat de wet dit voorschrijft. De wettelijke grondslag daarbij is een wettelijk voorschrift;

c) Diploma’s, cijferlijsten en getuigschriften die u aanlevert bewaren wij omdat wij daarmee kunnen beoordelen of u past bij de functies die wij voor u selecteren. De wettelijke grondslag daarbij is het gerechtvaardigd belang;

d) Gegevens over ziekmeldingen en gegevens die wij in het kader van ziekte en arbeidsongeschiktheid ontvangen van onze bedrijfsarts en/of arbodienst hebben wij nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De wettelijke grondslag daarbij is een wettelijk voorschrift.

4. Persoonsgegevens kunnen – uitsluitend na uw uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring – worden ingewonnen bij de volgende partijen:

A. Werkgever

B. School/opleidingsinstituut

C. Uitkeringsverstrekkende organisatie

D. Huisvesting/Maatschappelijke opvang

E. Huisarts/medische specialist

F. GGZ of gerelateerde organisatie

G. Zorgverzekering

H. Schuldhulpverlening

5. Mochten wij u vragen om nog andere gegevens aan te leveren dan zullen wij u informeren over het doel en de grondslag daarvoor. Er zullen nooit meer gegevens van u worden gevraagd dan noodzakelijk.

6. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan de volgende partijen doorgegeven:

a) Het bedrijf of organisatie waar u als uitzendkracht of gedetacheerde gaat werken;

b) Het bedrijf Easyflex Diensten B.V., dat uw salaris administreert;

c) Onze Arbodienst.

d) Gemeenten w.o. Haltewerk en UWV, in het kader van de begeleiding tijdens re-intregratie

7. Op basis van de wet heeft u het recht op:

I. Inzage in alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen en op het ontvangen van een kopie van die gegevens;

II. Verbetering en aanvulling van uw gegevens zodat fouten of omissies kunnen worden hersteld;

III. Wissen van uw gegevens indien u vindt dat er niet langer een doel of een grond bestaat voor het bewaren van uw gegevens of dat deze in strijd met de wet worden bewaard;

IV. Tijdelijke beperking van het bewaren van uw gegevens, indien u vindt dat deze niet kloppen of in strijd met de wet worden bewaard, of wanneer u deze nodig heeft voor een juridische kwestie of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het opslaan van de gegevens;

V. Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.

8. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel:

a) Uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw kopie ID bewijs met daarop uw BSN-nummer, geboortedatum en pasfoto bewaren wij maximaal vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin uw werkzaamheden zijn beëindigd;

b) Uw telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer bewaren wij maximaal twee jaar na uw laatste werkzaamheden;

c) Uw salarisgegevens bewaren wij zeven jaar na uw laatste werkzaamheden;

d) Uw diploma’s, cijferlijsten en getuigschriften bewaren wij maximaal zes maanden na uw laatste werkzaamheden;

e) Gegevens omtrent ziekmeldingen en re-integratiedossiers bewaren wij maximaal twee jaar na het einde van de arbeidsrelatie respectievelijk twee jaar na het einde van de re-integratie;

9. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde bewaartermijnen worden de persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

10. Mocht u van mening zijn dat de bepalingen van dit reglement en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet worden nageleefd, dan heeft u het recht daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de organisatie die toezicht houdt op het naleven van de privacywetgeving.

11. Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij Agros B.V. U ontvangt dan binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.