Onze diensten voor gemeenten

Agros werkt in opdracht van gemeenten in Noord Holland en bemiddelt en begeleidt op een professionele en betrokken wijze kandidaten met een bijstandsuitkering. In de vorm van arbeidsre-integratie helpen wij uitkeringsgerechtigden met of zonder arbeidsbeperking verder.  En met succes: ons uitstroompercentage naar reguliere arbeid is gemiddeld 70%.

Daarnaast geniet Agros een jarenlange expertise op het gebied van arbeidsre-integratie van ex-gedetineerden en leerlingen speciaal onderwijs (VSO/PRO). Bekijk ons uitgebreide dienstenpakket hieronder.

Arbeidsre-integratie van bijstandsgerechtigden

Agros biedt de juiste weg naar werk. Het hebben van werk zorgt immers voor een inkomen. Daarnaast doet iemand op de werkplek sociale contacten op en creëert het hebben van een baan perspectief voor de toekomst in de maatschappij. Om iemand aan werk te helpen, handelen we proactief en kiezen we de weg van een individuele, persoonlijke en een doelgerichte aanpak. En dat werkt. We bemiddelen en begeleiden diverse bijstandsgerechtigden, met of zonder arbeidsbeperking in opdracht van gemeenten. Agros denkt daarbij niet in beperkingen, maar in oplossingsgerichte mogelijkheden met de focus op talent en competenties. De instroom van kandidaten naar een duurzame baan bij een werkgever is gemiddeld 70%. Dit doet Agros met behulp van een uitgebreid en gevarieerd werkgeversnetwerk in de regio Noord Holland.
Onze voordelen: Proactief, oplossingsgerichte aanpak en groot werkgeversnetwerk

Arbeidsre-integratie van arbeidsgehandicapten

Door de Participatiewet is de gemeente  vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de re-integratie van de ‘nieuwe’ Wajongers en Jonggehandicapten. Deze arbeidsgehandicapten die veelal behoren tot het doelgroepenregister, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering. Indien een kandidaat arbeidsvermogen heeft kan Agros ondersteuning en begeleiding bieden naar werk. Agros biedt hulp bij het zoeken en behouden van passende arbeid voor kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met (medische, lichamelijke of psychische) beperkingen. Met behulp van een uitgebreid werkgeversnetwerk bemiddelt, begeleidt en adviseert Agros, op een betrokken manier. 
Onze voordelen: Doelgericht, uitgebreid werkgeversnetwerk en betrokken

Arbeidsre-integratie van leerlingen speciaal onderwijs VSO/PRO

In opdracht van gemeente en in samenwerking met de scholen VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) en PRO (Praktijkonderwijs) is Agros in 2015 een project gestart om vroegtijdig leerlingen van 16 of 17 jaar te bemiddelen richting betaalde arbeid of werkervaringsplek ter voorbereiding van betaald werk.
Nadat de leerling bij Agros is aangemeld, vindt er een intakegesprek plaats. Vervolgens worden de doelstellingen en wensen in kaart gebracht en gaat Agros op zoek naar een passende werkplek of werkervaringsplek in de directe omgeving van de leerling. Hiervoor wordt het uitgebreide werkgeversnetwerk van Agros ingezet. Daarnaast vinden we ook daarbuiten passende arbeidsmogelijkheden en zoeken we individueel naar oplossingen.
Wij bemiddelen leerlingen op een sociaal betrokken manier richting een baan. De intensieve begeleiding van de leerlingen is op maat. We helpen de leerlingen onder andere met werk, beroepskeuze, werkritme en werknemersvaardigheden. Agros begeleidt dit traject nauwgezet met alle betrokkenen en met succes.
Onze voordelen: Doelgericht, betrokken en maatwerk

Arbeidsre-integratie van ex-gedetineerden

Agros wil voor iedereen werk bereikbaar maken en anticipeert op kansen in de arbeidsmarkt. Zo ook voor ex-gedetineerden: een groep die doorgaans meer moeite heeft om weer aan de slag te komen. Sinds 2002 is het Ministerie van Justitie gestart met het programma “Terugdringen Recidive”. Dit programma is gestart om een passende aansluiting te vinden tussen een justitieel traject en de maatschappelijke vervolgvoorziening gericht op de vijf leefgebieden: identiteitsbewijs, huisvesting, zorg en arbeid en inkomen. Voor het programma “Terugdringen Recidive”, zet Agros zich volledig in. Agros houdt zich in Noord-Holland al sinds 2002 bezig met de doelgroep ex-gedetineerden en heeft een zeer professionele aanpak ontwikkeld waarvan de leidraad voortkomt uit de methodiek Taakgerichte Hulpverlening en met succes. De duidelijkheid, structuur en kennis van justitiële trajecten dragen bij aan het slagen van een traject. Agros wil recidive van een ex-gedetineerde voorkomen en biedt door een intensieve aanpak deze groep weer perspectief. Met de juiste en deskundige begeleiding is deze groep gemotiveerd om werk te vinden en weet zich daardoor weer een plek in de maatschappij te verwerven. Na een intakegesprek, dat vaak reeds in de detentieperiode plaatsvindt, maakt Agros samen met de kandidaat een doelgericht plan van aanpak. Competenties, kwaliteiten, maar ook valkuilen worden in kaart gebracht. Door dit maatwerk weet Agros nieuwe arbeidskansen te bewerkstelligen, zodat deze groep weer volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.
Onze voordelen: Specialisme, maatwerk en doelgericht

Jobcoaching

Goed functioneren op een werkplek verlangt soms extra begeleiding. Mensen met verstandelijke, psychische of lichamelijke beperkingen kunnen hier veelal behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor jongeren met een strafblad. De oplossing is aan de slag gaan en vooral aan het werk te blijven. Jobcoaching van Agros biedt dan uitkomst. Op deze manier nemen kandidaten optimaal deel aan het arbeidsproces. Dit verhoogt het werkplezier en voorkomt uitval. Agros biedt succesvol maatwerk op het gebied van jobcoaching en werkt met gecertificeerde jobcoaches, die persoonlijk en betrokken zijn met de kandidaat. Niet voor niets is Agros daarom door het UWV per 4 januari 2013 erkend op grond van het Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke ondersteuning.
Onze voordelen: Erkend, gecertificeerd en betrokken

Sociale activering

Agros vindt dat iedereen een kans in de maatschappij verdient. Een sociaal activeringstraject door Agros biedt dan uitkomst. Agros heeft expertise op het gebied van maatschappelijk werk in huis. De maatschappelijk werkers van Agros brengen in kaart wat de problemen zijn. Zij gaan met de cliënt op zoek naar een goede en structurele oplossing op basis van opgestelde doelstellingen. Snel en doeltreffend, op een sociaal, betrokken manier en op basis van vertrouwen. De contactpersoon van de gemeente blijft op de hoogte van de ontwikkelingen. Agros kiest bewust voor intensieve begeleiding, omdat dit de noodzakelijke vertrouwensbasis ten goede komt. Zo komt Agros regelmatig bij kandidaten thuis. We maken het mogelijk dat iemand op afspraken komt, bijvoorbeeld bij de schuldhulpverlening. Het doel is mensen weer een verdiende kans in de maatschappij te geven en toekomstperspectief te bieden. Agros biedt daarin graag de helpende hand.
Onze voordelen: Intensieve begeleiding, doelgericht en flexibel

Werkervaringsplaatsen

Agros biedt een werkervaringsplaats voor kandidaten aan, waarbij de stap richting betaald werk niet direct haalbaar is, maar op termijn wel. Een werkervaringsplaats moet gezien worden als een springplank naar betaald werk en niet als einddoel. Uitgangspunt is dat de kandidaten aan de slag gaan, met behoud van een uitkering. In eerste instantie richten wij ons op het opdoen van een werkritme en werknemersvaardigheden. Daarnaast geven wij ondersteuning en begeleiding bij het oplossen van de individuele en persoonlijke problemen van de kandidaat. Er wordt op de werkplek rekening gehouden met de belastbaarheid en het werktempo. In de afgesproken begeleidingsperiode blijven wij intensief monitoren en spelen wij direct in op bijzonderheden. Zodra de kandidaat er klaar voor is, wordt het vervolg van arbeidsbemiddeling direct ingezet.
Onze voordelen: Intensieve begeleiding, deskundig en snel

Bemiddeling en begeleiding bij garantiebanen

De garantiebanen (100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de (Rijks)overheid in de periode tussen 2015 en 2025) zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die of in de huidige Wajong zitten of binnen de Participatiewet een arbeidsvermogen tussen 20 en 80% hebben. Deze groep vraagt de nodige aandacht, begeleiding en coaching van de werkgevers. Een groot deel van deze mensen kan echter prima werken in een aangepaste functie. Mensen met een verminderd arbeidsvermogen kun je niet zomaar op een willekeurige vacature plaatsen. De banen moeten ‘passend’ worden gemaakt. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of een vermindering van de productiedruk; het zogenoemde jobcarving. Je kunt ook nieuwe functies samenstellen (functiecreatie) door eenvoudige taken van verschillende banen samen te brengen tot een baan die geschikt is als garantiebaan. Zo’n baan is voor meerdere mensen geschikt en dus duurzamer.  Agros heeft de expertise en mogelijkheden om u van personeel in het kader van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten te voorzien.
Agros bemiddelt,  heeft oog voor een goede match en begeleidt kandidaten op een betrokken manier naar deze garantiebanen. Daarnaast adviseert Agros werkgevers over het passend maken van vacatures en welke instrumenten in het kader van de Participatiewet kunnen worden ingezet.
Onze voordelen: Betrokken, oplossingsgericht en uitgebreid werkgeversnetwerk

Bemiddeling en begeleiding bij SROI

Per 1 juni 2011 besloot de Rijksoverheid SROI (Social Return On Investment) als contractvoorwaarde op te nemen bij aanbestedingen. Op deze manier stimuleert de overheid dat mensen met een afstand tot arbeidsmarkt aan de slag kunnen bij opdrachtnemers en leveranciers. Agros adviseert en voert het SROI-beleid in opdracht van gemeenten en bedrijven uit. Het plaatsen en het begeleiden van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitkeringsgerechtigden vereist veel expertise. Agros is een ervaren en deskundige partij die deze groepen weet te bemiddelen op een betaalde arbeidsplaats, een leerwerkplek of een stageplaats. Niet alleen zijn wij bedreven in het werven, selecteren en plaatsen van getalenteerde kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt; wij zijn ook nog uitermate bekwaam in het coachen en begeleiden van deze groep. Agros heeft ruime ervaring met de invulling van SROI in aanbestedingstrajecten. Referentieprojecten zijn op aanvraag beschikbaar.
Onze voordelen: Expertise doelgroepen, selectief en maatwerk