Veelgestelde vragen

Ik zoek personeel. Wat kan ik doen?

Meld een vacature aan via onze website of neem contact op met een van onze vestigingen. Of het nu gaat om het inlenen van een uitzendkracht of om werving van vast personeel direct bij u in dienst. Wij gaan snel en selectief voor u aan de slag. Ook voor garantiebanen in het kader van de Wet Banenafspraak bemiddelt en begeleidt Agros talent.

Is Agros een uitzendbureau of een re-integratiebureau?

Agros is een arbeidsbemiddelingsbureau met een breed dienstenpakket en voert zowel uitzend- als re-integratieactiviteiten uit. Onze kernactiviteiten zijn arbeidsre-integratie, uitzenden, jobcoaching en outplacement. Wij helpen onze kandidaten met het vinden van werk, maar geven daarnaast onze kandidaten volledige ondersteuning om de stap naar werk en het vasthouden van werk mogelijk te maken, in opdracht van gemeenten, het UWV en werkgevers. Zie onze diensten voor meer informatie.

In welke regio is Agros Actief?

Agros is sterk in Noord Holland en heeft vestigingen in Alkmaar, Haarlem, Hoorn, Purmerend, Schagen. Onze kantoren zijn goed bereikbaar. Kijk bij contact voor de adressen.

Wat voor kandidaten bemiddelt Agros?

Agros bemiddelt talenten met diverse competenties, werkervaring en opleiding. Ook bemiddelt Agros werkzoekenden met een uitstekende motivatie. Kandidaten die een nieuwe carrièrestap willen zetten of vanuit een uitkeringspositie weer aan de slag gaan helpen wij ook. Tevens bemiddelt Agros kandidaten uit het doelgroepenregister voor de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Wat is het doel van de participatiewet?

Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsvermogen, die een mate van ondersteuning nodig hebben. De wet geeft het UWV en de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Meedoen in het arbeidsproces betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten en een duidelijke dagelijkse structuur. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen kunnen deelnemen.

Welke instrumenten uit de Participatiewet kunnen worden ingezet?

Er zijn verschillende instrumenten om werkgevers aan te moedigen mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: • Proefplaatsing • Mobiliteitsbonus • No-Riskbonus • Loonkostensubsidie • Jobcoaching • Werkplekvoorziening

Wat is het doelgroepenregister?

Het doelgroepenregister is een landelijk register, waarin alle mensen zijn opgenomen, die vallen onder de Banenafspraak. UWV beheert dit register. Burgers, werkgevers en gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden informatie uit het doelgroepenregister opvragen. Met de gegevens uit het doelgroepenregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen voor mensen met een ziekte of beperking realiseren.

Wat houdt de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in?

Deze wet legt de banenafspraak uit het sociaal akkoord wettelijk vast en regelt hoe het aantal gerealiseerde extra banen wordt gemeten. Als stok achter de deur bevat de wet een uitgewerkte quotumregeling. Met deze quotumregeling krijgen werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting om een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Indien werkgevers hier niet aan voldoen, betalen zij een heffing voor niet vervulde plekken. Het quotum wordt pas geactiveerd als werkgevers de aantallen banen uit de banenafspraak niet realiseren. Dit gebeurt na overleg met gemeenten en sociale partners. In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra zogeheten garantiebanen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Wie vallen onder doelgroep Banenafspraak?

Niet alle mensen die in het doelgroepenregister staan, tellen automatisch mee voor de Banenafspraak. De volgende mensen staan in het doelgroepenregister én behoren tot de doelgroep van de banenafspraak: • mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen • mensen in de Wajong met arbeidsvermogen • mensen met een Wsw-indicatie • mensen met een Wiw-baan of ID baan • leerlingen uit het VSO-onderwijs (speciaal onderwijs)